PRODUCT CENTER
产品中心

天津基准化学试剂有限公司既能满足研发类客户对产品种类、包装、纯度的特殊要求,也能满足客户对化学试剂在生产、发展各个阶段的综合需求。
以优良品质做稳定供应,推动公司产业的发展利用优质的产品和技术在工厂运作技术方面的优势
提高企业竞争力,为可持续发展奠定基础。

品名规格产品包装(瓶/盒)
银粉 4N/10g 10
锌粒 4N/25g 10
锌粒 3N/25g 10
锌粉 3N/25g 10
锑粉 4N/10g 10
硼粉 5N/1g 10
锡粒 5N/25g 10
锡粉 3N/25g 10
碲粉 5N/10g 10
碲粒 5N/10g 10
镁粉 3N/10g 10
镉粒 4N/10g 10
钯粉 3.5N/1g 10
镍粉 4N/25g 10
锆粉 2N/25g 10
锰粉 3N/25g 10
沉淀银 4N/10g 10
氧化钇 4N/25g 10
氧化铈 4N/25g 10
氯化铝 4N/25g 10
共 78 个产品 2/4

返回
顶部

不对个人销售危险化学品